माजी विदयार्थी

माजी विदयार्थी सन २०१९ – २०

अ.क्र. नाव मोबाईल नंबर
निंबाळकर उर्मिला ८८८८४९४९६
देशपांडे अनुज ९४२३५८४१५८
गांधी मंदार ९८९०८५९२५९
पारख संतोष ८९५६६८७६३५
वागजकर अजित ९९२३८५८३८४
पाटील विशाल ९९२२२३२२२३
ओसवाल आशिष ९८८१०१९८६६
देवळे ओंकार ९५११२६५५५५
घारे सौमित्र ९७६७७५७६७६
१० शेंबेकर अनुष्का ९८२२९९९३६६
११ रंगाटे अमर ९८२३६०५७५२
१२ शेंबेकर प्रियांका ९८५०५७७०६६
१३ ढोले मधुरा ९५५२३६००७७
१४ काबरा अविनाश ९९२२६७१८००
१५ ओसवाल रितेश ९६८९३६०००८
१६ हंगे विनोद ९८९०७०१५३९
१७ ओसवाल अनिशा ९८२१३३३३५५
१८ ओसवाल रवि ९३२०३९६९८९
१९ गलांडे शिल्पा ८७९६८२२०८५
२० खत्री सागर ९६२३६४९८९०
२१ देवळे किर्ती ९४२२८७७३५७
२२ गोसावी अपर्णा ९०११३१२२४२
२३ शानभाल शिल्पा ९२४३१२२८११
२४ वाईकर अमोल ९५४५९६३९९९
२५ ठाकर शैलेश ९४२९३५५७६१
२६ दंडवते अमरजा ९८८१४११२८३
२७ ओसवाल अमित ९८५०१५१९४९
२८ उंडे केतन ९८५०४९५३३३
२९ जाधव कुलदीप ९८२३९५०९९९
३० दोशी कश्मिरा ९४२३५७७०९८
३१ गवारे योगेश ९०२८९४९५०६
३२ काबरा श्रीकांत ९६२३७२७१११
३३ निंबाळकर वैभव ९४२२००८७७४
३४ शहा सुयश ८४२१३७०२३८
३५ खलाटे सुमित ८००७१७७०००
३६ सोमाणी सुरज ९८९०९६६३९३
३७ मुलाणी ताहीर ९६७३२१५०२१
३८ खटके विनोद ९४२३८४९४३८
३९ गलांडे ओंकार ९५५२९०९०००
४० ओसवाल अविनाश ९६०४९५९०४९
४१ गुजर पराग ९७६५००४२४२
४२ लेंढे अमोल ९८२२५१८३४५
४३ पोंदकुले अमोल ९५६११५२७२४
४४ आखाडे कुलदीप ९४०५०१०१२१
४५ कुडाळकर अमोल ९८८११६२७०४
४६ हंगे विशाल ७७४३९१५९५९
४७ कुलकर्णी अलोक ९७६६९०६०९१
४८ जाधव कल्याण ९९२२२२९९११
४९ जगताप मिथुन ९८५०२२४७४७
५० भंडारी सिमरल ९८५०८१८३८०
५१ देवळे केतकी ८४५९६९८१९०
५२ ओसवाल आशिष ९८८१०१९८६६
५३ हिरेमठ राहुल ९७६४९६८५८५
५४ राठी नेहा ७७३८३६३९१८
५५ सुतार गीता ९५२७३९०००७
५६ काशिद योगेश ९९२३७७३९३३
५७ राऊत सुनिल ८९८३४९२८६२
५८ आंधळकर निलिमा ९७६७९७७९०७
५९ बागवान जैद ९९२३३८५७००
६० बागवान निलोफर ९७६५९७२३६१
६१ दोशी निलेश ८५५०९६६६२
६२ मेहता आकाश ७८७५५५४२४३
६३ जोशी महेश ८९८३३५२६९७
६४ मुश्रिफ कुणाल ९४२३०९२१३५
६५ खोत प्रतिज्ञा ९९२१८६१६८४
६६ खोत प्रतिमा ९७३०६७७४६२
६७ खिलारे प्रतिक ९८२२४०३५९८
६८ पाटील अंजली ९७३०९९८७७०
६९ वडगावकर वैदेही ९८८१०६६८१६
७० कुलकर्णी अजिंक्य ९४२३८५९४११
७१ चिंबळकर सुचेता ९५७९२४५६६५
७२ कोठारी साहिद ९८२२०४७७१४
७३ वनवे नम्रता ७०२०६६००९३
७४ माने अक्षय ९०४९७६९९७७
७५ गवसणे आनंद ९८८१२९३१६२
७६ घाडगे कुंदन ७५०७८०५८९८
७७ गायकवाड स्नेहा ८४२२०६८२६७
७८ लोंढे निखील ९८२२०४७७१४
७९ खोडवे सुयश ९४२२५१९०२४
८० गायकवाड प्रतिक ९१३०५५२४१५
८१ मेळकुंदे  सुमेध ९०६७०२६३५५
८२ निंबाळकर विराज ९९७०९६९६३९
८३ देशपांडे अनुज ९४२३५८४१५८
८४ लोंढे अक्षय ७०३८४०४८७६
८५ जाधव प्रतिक ९८५०६४६८२८
८६ वनवे आदेश ७०२०६३६८००
८७ वैद्य अनुज ९६४७७५१०६६
८८ खटके ऐश्वर्या ९८६०४७२६३६
८९ ललगुनकर  अमृता ९९२३९१०२४३
९० गांधी अर्चना ९२२५८३३६७३
९१ हिंगणे अनिशा ९६६२६८६२६८
९२ शेरखाने मयूर ७९७२८४३६२१
९३ गांधी विपुल ८८३०४१११०
९४ जाधव सुरज ७७५६७१६६१
९५ अरगडे अमेय ९८२३६८७२००
९६ तांबोळी सोहेल ९८८११९७७९
९७ टांकसाळे साक्षी ९६५७६२१९६
९७ तोरणे महेश ८४८४८२८२१२
९८ भिंगारे अमोल ९८९००९७४०२
९९ शहा प्रितम ९९२२४४१७९३
१०० वनवे आकाश ७०२०६३६८००
१०१ जांगळे सागर ७७२२०२९९७३
१०२ किनिंगे शुभम ८९५००४००३५
१०३ पाखले अथर्व ९९२१६८९१५१
१०४ मिसाळ शिवांजली ९६८९४५१३५६
१०५ हिंगसे प्राची ८७८८२५१८४०
१०६ हिंगसे निलेश ९९२३५६८०६६
१०७ देसाई उदयकुमार ९८२२७३०७२६